ویژگی نیروهای نظم آفرین حافظ

home_security_features_1

آموزش دیده

کلیه نگهبانان نظم آفرین حافظ انواع دوره های آموزشی شناخت حالت های روانی مجرم و موارد مشکوک وسایر موارد را سپری نموده و در این زمینه توانایی لازم را دارا میباشند

home_security_features_2

ورزیده وحرفه ای

نیروهای نظم آفرین در تمرینات ورزشی و آموزشی موسسه نظم آفرین شرکت کرده واز توانایی بدنی بسیار بالایی برخوردارمیباشند

home_security_features_3

متعهد

نیروهای نظم آفرین حافظ به وظیفه خود متعهد بوده ودرقبال وظیفه محوله به شرکت پاسخگوخواهند بود در صورت عدم کفایت از لیست نیروهای نظم آفرین خارج خواهند شد .

home_security_features_4

مورد تایید نیروی انتظامی

کلیه نیروهای نظم آفرین حافظ مراحل سوپیشینه نیروی انتظامی را گذرانده ومورد تایید ناجا میباشد .
 
 
 
فعال ترین بانک مشاغل