توجه: تکمیل این فرم هیچ گونه تعهدی در قبال استخدام شما برای موسسه نظم آفرین حافظ ایجاد نمی کند.