parallax background

آموزش نگهبانان

موسسه حفاظتی ومراقبتی نظم آفرین حافظ

آموزش نگهبانان موسسه حفاظتی و مراقبتی نظم آفرین حافظ

برابر تدابیر پلیس ناجا کلیه نگهبانان شاغل در اینگونه موسسات می بایستی دوره های آموزشی مورد نیاز را درمراکز آموزش مورد تایید ناجا طی نمایند و بکارگیری آنان منوط به ارائه گواهینامه آموزشی از سوی ناجاخواهدبود.
نگهبانان موظف هستند علاوه بر آموزش و توجیه از سوی کلانتری‌ها، 64 ساعت در آموزشگاه‌هایی که سرفصل‌ها و دروس آنها از طریق نیروی انتظامی تهیه شده، آموزش لازم را ببینند که 38 ساعت به آموزش نظری و 26 ساعت به آموزش عملی اختصاص دارد.

سر فصل دروس شامل موارد زیر می باشد :
• آشنایی با مرکز خدمات حفاظتی مراقبتی انتظام پلیس پیشگیری ناجا و ماموریت های محوله
• وظایف نگهبانی
• آشنایی با تجهیزات انفرادی
• رعایت طبقه بندی و اصول حفاظتی
• انواع سرقت و نحوه پیشگیری
• دانستنی های حقوقی
• حفاظت اماکن و تاسیسات
• طرز برخورد با افراد مظنون
• نحوه مقابله با حوادث غیر مترقبه
• گزارش نویسی
• اطفاء حریق
• کمک های اولیه
• الگوهای رفتاری نگهبان
• آسیب های شغلی نگهبانان
• دفاع شخصی
داوطلبان پس از گذشت 10 روز آموزش فشرده و موفقیت در آزمون و اخذ مدرک توسط مرکز انتظام، می‌توانند به عنوان افراد آموزش دیده به امر نگهبانی مشغول شوند.
هدف از آموزش ارتقاء توانمندی سطح علمی و عملی نگهبانان شرکت ها و موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی وآشنایی عوامل نگهبان با قوانین و ضوابط مرتبط شغلی واستاندارد سازی در نوع فعالیت و عملکرد نگهبانان وکاهش آسیب پذیری شغلی با انجام آموزش های تخصصی است.