استخدام در نظم آفرین حافظ

شرایط استخدام در موسسه نظم آفرین حافظ شامل موارد زیر میباشد:

1-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
2-متدین به بکی از ادیان رسمی کشور ومتعهد به نظام جکهوری اسلامی ایران
3- حداقل سن 20 سال تمام و حداکثر 60 سال
4- سلامت وتوانایی جسمی وروانی
5- عدم اشتهار به فساد اخلاقی وعدم سوء پیشینه
6- عدم اعتیاد به مواد مخدر
7- داشتن کارت پایان خدمت ویا معافیت از خدمت وظیفه عمومی به استثناء پرسنل شاغل انتظامی در ساعات غیر موظف وبازنشستگان نیروهای مسلح
8- داشتن حداقل دیپلم
9-معرف یا ضامن معتبر
فرایند استخدام در نظم آفرین حافظ

برای استخدام در موسسه نظم آفرین حافظ لازم است متقاضی فرم استخدام وفرم ضمانت نامه را دانلود وتکمیل نماید وبه همراه برگه عدم سوء پیشینه وعدم اعتیاد به مواد مخدر وسایر مدارک به شرکت تحویل دهد.موسسه پس از بررسی واستعلام از نیروی انتظامی وتایید شخص ،متقاضی را به مرکز پلیس پیشگیری معرفی نموده تا آموزش ومهارتهای لازم را کسب نماید. پس از آموزش، موسسه با متقاضی قرارداد بسته ومتقاضی متعهد میگردد به قوانین شرکت وپلیس پیشگیری عمل نموده ومبلغ ...سفته به شرکت به عنوان ضمانت پرداخت مینماید درنهایت متقاضی در لیست نگهبانان شرکت قرار گرفته وجهت امر نگهبانی به اماکن تحت پوشش موسسه نظم آفرین حافظ اعزام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز :
کپی شناسنامه وکارت ملی ومدرک تحصیلی متقاضی
کپی شناسنامه وکارت ملی ضامن یا معرف
برگه عدم سوءپیشینه وعدم اعتیاد به مواد مخدر
فرم تکمیل شده استخدام وضمانت نامه (از همین صفحه دانلود و پرینت گرفته شود)
عکس 3*4